Ελλάδα
801-1136624

Πώς δημιουργώ το CSR στο cPanel 11 ;
Icon Printer


Για να δημιουργήσετε το CSR στοcPanel 11, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1: Δημιουργήσετε ένα Προσωπικό Κλειδί (Private Key)

1. Συνδεθείτε στο Cpanel σας.

2. Κάντε κλικ στο SSL/TLS Manager και Private Keys (KEY).

3. Πλοηγηθείτε στο κάτω μέρος της σελίδας στην ενότητα Generate a New Key section.

4. Επιλέξτε το επιθυμητό domain από το αναπτυσσόμενο μενού ή πληκτρολογήστε το στο πεδίο Host (π.χ. www.domain.com).

5. Επιλέξτε το μήκος κλειδιού. Συστήνουμε 2048 (απαιτούνται 2048 για τα πιστοποιητικά EV).

6. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Generate) για να δημιουργήσετε το νέο κλειδί.

7. Δημιουργείται ένα νέο ιδιωτικό κλειδί και αποθηκεύεται στον server.


Βήμα 2: Certificate Signing Requests (CSR)

1. Κάντε κλικ στην επιλογή SSL/TLS Manager -Certificate Signing Request (CSR).

2. Χρησιμοποιώντας τον Υπόμνημα CSR στη δεξιά πλευρά αυτής της σελίδας, συμπληρώστε τη φόρμα Δημιουργία νέου πιστοποιητικού υπογραφής πιστοποιητικού.

3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (Generate) για να δημιουργήσετε τo νέα CSR.

4. Το cPanel σας εμφανίζει το CSR στο επάνω μέρος, κάτω από το αίτημα υπογραφής πιστοποιητικού SSL (μην ανησυχείτε για τα περιεχόμενα του πλαισίου κάτω από αυτό, δεν το χρειάζεστε). Αντιγράψτε τα πάντα στο παραπάνω πλαίσιο.

5. Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο του CSR σας. Το CSR θα χρειαστεί κατά τη διαδικασία online παραγγελίας. Θα σας ζητηθεί να το αντιγράψετε και να το επικολλήσετε σε ένα ειδικό πλαίσιο CSR.

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα της εμφάνισης της CSR σας. Αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του πιστοποιητικού SSL.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- 
MIIB3zCCAUgCAQAwgZ4xCzAJBgNVBAYTAlVTMRAwDgYDVQQIEwdHZW9yZ2lhMRAw DgYDVQQHEwdBdGxhbnRhMREwDwYDVQQKEwhHZW9DZXJ0czEaMBgGA1UECxMRSW5l cm5ldCBNYXJrZXRpbmcxGTAXBgNVBAMTEHd3dy5nZW9jZXJ0cy5jb20xITAfBgkq hkiG9w0BCQEWEmFkbWluQGdlb2NlcnRzLmNvbTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOB jQAwgYkCgYEA5KOi+RnRzBuBQeFYjrwZg1sfT7zr4L8j0Khuoj621x+lGBmFC76c kGclUIQBmuyp9T9NrNqAjGtEmgdFr6cWLJtgXgi+BaZDLX9BMYF49NuTggNoEUMX crQRAENHb2YthG2SEcF5p98RNcDPzWOA3a4AMvgkxDlDGYUhbcQhnt0CAwEAAaAA MA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAIapt6Tw0BTYUwEAX0/oKvaaN/ghErR85jdW7xOD b1hL0yNfb495A7e/IQyBEP5a/v+QUOtibHS4geiPhH9etAI+DSQmctjbf6dMGJql gCXGwlsTbjPOSmNT+/X2Uvf1BlplwqAMDghEuFHsjshlypz1NEg94ri2K9N1VrBs
+iAv
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Σχόλια Comments
Δεν υπάρχουν σχόλια σε αυτό το άρθρο. Γράψε πρώτος ένα σχόλιο.
ajax-loader.gif