Υπάρχουν κάποια .EU domain names τα οποία είναι απαγορευμένα ή δεσμευμένα;


Υπάρχουν 3 κατηγορίες domain names τα οποία δεν είναι διαθέσιμα:

1. Ονόματα δεσμευμένα τα οποία δεν πρόκειται να κατοχυρωθούν

Γεωγραφικές και/ή γεωπολιτικές αρχές

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 733/2002, κάθε χώρα μέλος της έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μία περιορισμένη λίστα με κοινός αναγνωρισμένα ονόματα ή ακρώνυμα που αντιπροσωπεύουν γεωγραφικές ή γεωπολιτικές αρχές τα οποία δεν μπορούν να κατοχυρωθούν ή μπορούν να κατοχυρωθούν μόνο τα ονόματα χώρου δευτέρου επιπέδου σύμφωνα με τον δημόσιο κανονισμό.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 δηλώνεται ότι οι Alpha-2 κωδικοί που αντιπροσωπεύουν χώρες δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για κατοχύρωση ονομάτων χώρου πρώτου επιπέδου (Top Level Domain). Οι κωδικοί των 2 γραμμάτων των χωρών έχουν οριστεί από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μέσω του κεντρικού γραφείου του ISO 3166. Αυτοί οι κωδικοί οι οποίοι εμφανίζονται στην λίστα ISO 3166/1 και στην ISO 3166 είναι μπλοκαρισμένοι και δεν μπορούν να κατοχυρωθούν για .eu ονόματα χώρου.

2. Ονόματα τα οποία είναι δεσμευμένα για κατοχύρωση μόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή χώρες μέλους.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 οι χώρες μέλος μπορούν να κάνουν αίτηση να μην κατοχυρωθεί από κανένα άτομο, το επίσημο όνομα τους, παρά μόνο από την ίδια χώρα. Μόνο εξουσιοδοτημένο άτομο, αντιπρόσωπος της χώρας αυτής έχει το δικαίωμα να κατοχυρώσει τα ονόματα αυτά.

Υποψήφιες χώρες οι οποίες δεν ενώθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Μάιο του 2004 και χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (European Economic Area) μπορούν να κάνουν αίτηση να μην κατοχυρωθεί από κανένα άτομο, το επίσημο όνομα τους, παρά μόνο από την ίδια χώρα. Αυτές οι χώρες μπορούν να στείλουν στην Commission (Επιτροπή) μέσα σε δύο μήνες μία λίστα με τα ονόματα εκείνα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν (κατοχυρωθούν).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission) πρέπει να ειδοποιήσει τον οργανισμό καταχωρήσεων με την λίστα των ονοματων τα οποία θέλει να δεσμεύσει.

3. Ονόματα τα οποία είναι δεσμευμένα για κατοχύρωση μόνο από τον οργανισμό καταχώρησης.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης 874/2004, τα παρακάτω ονόματα είναι δεσμευμένα για την λειτουργία του οργανισμού:

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.euΑριθμός Άρθρου: 102
Καταχωρήθηκε: Thu, Jul 12, 2012 1:31 PM
Τελευταία Ενημέρωση: Fri, May 22, 2020 1:27 PM

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: /support/kb/article/Υπάρχουν-κάποια-eu-domain-names-τα-οποία-είναι-απαγορευμένα-ή-δεσμευμένα;-102.html